Zaslat přístup k editaci

Hodina taneční improvizace

09. leden 2018 - 27. březen 2018

pravidelný kurz

http://robertastepankova.com/hodina-tanca-movendo/
MOVENDO
Lidická 28
Brno
60200
Jihomoravský kraj

Styl

Fyzické/pohybové divadlo

Kontaktní osoba

Roberta Štěpánková
robi.stepankova@remove-this.gmail.com

Popis akce

HODINA TANEČNEJ IMPROVIZÁCIE
sa zameria na tvorbu tanca v bezprostrednosti jeho existencie. Sústredíme sa na tréning a kultivovanie vlastnej telesnosti nasledujúc základné anatomické princípy (dych, symetria/asymetria, chrbtica, pravá/ľavá polovica tela, spojivové tkanivo,...), a vnímajúc neverbálny jazyk cez pozorovanie. Tým podporíme dôveru v telo a prehĺbime zvedomenie si „vnútorného“ telesného diania. Všímaním si a uznaním presnosti a krásy pohyblivého tela, plynule prejdeme k tvoreniu tanca a vnímaniu jeho poézie. Priestor, čas a zem sú tri aspekty „vonkajšieho sveta“, ktoré budeme objavovať z nových perspektív. Do hodiny sú integrované princípy Skinner releasing technique, ktorá kladie dôraz na ľahkosť, jemnosť tela a aktívne uvoľnenie, čo telu otvára nové možnosti pohybu a tanca. Hodina je navrhnutá tak, aby každému z účastníkov (s väčšou či menšou skúsenosťou s tancom) ponúkla možnosť rozvíjať svoje telesné poznanie, objavovať a rozširovať svoj pohybový slovník, tešiť sa z tvorby tanca.

CLASS OF DANCE IMPROVISATION
will focus on the creation of dance in the immediacy of its existence. We will concentrate on the training and cultivation of own corporeality following the basic anatomical principles (breath, symmetry/asymmetry, spine, left/right body half, tissue,...), and perceiving the nonverbal language through observation. That will support the trust in one´s own body and deepen the awareness of the „inner“ bodily events. Noticing and acknowledging the accuracy and beauty of the moving body, we will fluently pass to creating the dance and perceiving its poetry. The space, time and ground are the three aspects of the „outer“ world which we will re-discover from new perspectives. The class deals with some of the Skinner releasing technique principles that lay emphasis on lightness, softness and active relaxation opening new possibilities to movement and dance. The class is designed so that it provides each participant (with more or less experience with dance) with an opportunity to develop own bodily knowledge, discover and broaden the movement vocabulary and enjoy the dance making.
TOPlist