Letní setkání v Broumově

09. červenec 2018 - 14. červenec 2018

Přihlášení do: 30.06.

workshop

www.praguepulsar.cz
Kulturní a vzdělávací centrum Klášter Broumov
Klášterní 1
Broumov
550 01
Královéhradecký kraj

Styl

Současný tanec/contemporary

Kontaktní osoba

Honza Malík
732271309
honza@remove-this.praguepulsar.cz

Popis akce

Seminář současného tance a taneční tvorby akreditovaný MŠMT a pořádaný uskupením Pulsar v krásném prostředí kulturně-vzdělávacího centra Klášter Broumov.
Pětidenní setkání je určeno každému, kdo má zájem rozvíjet a prohlubovat svůj osobní potenciál skrze současný tanec. Současná taneční technika, improvizace a tvorba jsou tři oblasti zájmu práce, především ale jejich vzájemné vnitřní propojení a způsob, jakým se navzájem ovlivňují a doplňují. Kapacita: 15 osob. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování

Lektorský tým: Dagmar Chaloupková, Michal Záhora; na klavír doprovází skladatel Jan Kavka.
Odborná garantka: Mgr. et MgA. Andrea Opavská, Ph.D.
Denně, 10.-14.7. : taneční technika 9:00 – 10:30 a 10:45 – 12:15; improvizace 14:00 – 15:00; teoretická část 15:30 – 16:30

Příjezd: 9.7. večer
Ubytování, dvoulůžkové pokoje: 350Kč/1os./noc
Cena výukového programu: 3200Kč (32 vyučovacích hodin)
Stravování: možnost zajištění snídaní a obědů v ceně od 90Kč do 140Kč, dle dohody, vegetariánská strava možná

Informace a rezervace místa: Honza Malík, honza@praguepulsar.cz,

Podrobný popis obsahu hodin:
Současná taneční technika (20 vyučovacích hodin)
V rámci semináře je současná taneční technika představena jako jeden z nástrojů umožňující dokonalejší sebevyjádření tanečníka, nikoliv jako jeho cíl. Od pouhého mechanického pohybu se dostáváme do komplexní roviny vnímání pohybu, tance. Zároveň je kladen velký důraz na osvojení základních vědomostí o stavbě a funkce lidského těla a dovedností, jak s těmito danostmi pracovat v zájmu zachování zdraví prospěšného pohybu.
Oblasti zájmu:
Lidské tělo stejně jako jakýkoliv jiný fyzikální objekt podléhá gravitaci a tudíž disponuje vlastním těžištěm (těžišti). Účastníci budou vedeni k identifikaci a rozpoznání hlavních a vedlejších tělesných těžišť, zejména pak k jejich funkci a vzájemnému propojení. Zvláštní důraz bude věnován oblasti pánve jakožto základnímu tělesnému těžišti a vzhledem k fyziognomii těla také jako zdroje hybnosti a síly. Při vědomé práci s gravitací bude uplatňován princip volného pádu a podchycení v kontrastu s principem organizování tělesných těžišť při pohybu vedeném. Usouvstažnění tělesných těžišť povede k celkové harmonizaci pohybu.

Tvorba (6,66 vyučovacích hodin)
Tvůrčí činnosti, tvůrčí proces obecně, jsou seminářem představeny jako elementární lidská potřeba. Rozvíjení tvůrčího potenciálu zásadně přispívá k rozvoji psychicky zdravé vyvážené osobnosti a je naprostou nutností v tanečním sebevyjádření. Tvůrčí potenciál účastníků bude rozvíjen skrze taneční improvizaci. Na základě představivosti a obrazotvornosti se budou rozvíjet tři inspirační zdroje. Prvním z nich je vlastní tělo, jeho významy a funkce. V přímém propojení se zde skrze improvizaci rozvíjí a osvojují pohybové principy získávané v taneční technice. Živě produkovaná hudba bude dalším významným inspiračním zdrojem. Účastníci budou vedeni k obsahovému uchopení hudební předlohy. Volná improvizace je třetím inspiračním zdrojem, který v plné míře uplatňuje vlastní obrazotvornost a představivost. Řízená improvizace se tak stane improvizací volnou.

Teoretická část (5,33 vyučovacích hodin)
Tyto hodiny se budou konat ve formě přednášky a otevřou i prostor pro otevření dialogu lektorů a seminaristů. Účastníci si osvojí teoretické znalosti a jejich vzájemná propojení ve čtyřech okruzích, které na sebe přímo navazují – současná taneční technika, improvizace, tvorba, choreografie. Současná taneční technika – stavba a funkce těla, tělesná těžiště, švihový a vedený pohyb, práce s napětím a uvolněním, harmonizace pohybu
Improvizace - vedená a volná, inspirační zdroje, témata, metodika hodiny improvizace
Tvorba – podstata tvůrčích činností, rozvoj tvůrčího potenciálu
Choreografie – choreografický záměr, koncepce, dramaturgický oblouk

Vzdělávací cíl setkání:
Účastník získá základní nástroje pro práci s lidským tělem respektujícího jeho fyziognomii v zájmu zachování zdraví prospěšného pohybu na poli současného tance. Osvojí si aktivní práci s tělesnými těžišti a jejich usouvztažněním docílí harmonizace pohybu. Naučí se pracovat s laděním těla, napětím a uvolněním, nerovnoměrným rozložením napětí v těle. Využitím gravitace docílí efektivní práce s energií. Takto zvládnutým pohybem plně využije vlastního potenciálu a stane se mu tak dobrou základnou pro objevování zdroje tvorby skrze vedenou improvizaci. Účastník porozumí hlubokým souvislostem mezi rozvojem tvůrčího potenciálu a pozitivním duševním vývojem. To jak při práci na osobním rozvoji, tak i při práci se svými svěřenci. Účastník získá přehled o základních choreografických postupech a modelech, dále teoretické znalosti o stavbě díla. Porozumí významu důležitosti taneční improvizace, to jak vedené, tak volné. Osvojí si, jak aktivně vyhledávat inspirační zdroje. Porozumí úzkému propojení mezi taneční technikou a tvorbou v jejich neoddělitelnosti.
TOPlist